De Quinta Wijn uit het hart van Portugal

Algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden, van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen De Quinta en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Introductie

1.A. De Quinta verkoopt geen wijn of alcohol aan personen onder de 18 jaar.
B. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. De Quinta kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat ( een onderdeel van ) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
C. De Quinta is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Quinta dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
D. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

2.A. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een wijn uitverkocht is of indien een jaargangwisseling heeft plaatsgevonden wordt steeds eerst met u contact opgenomen teneinde u een alternatief te bieden of uw instemming met de verlengde levertijd of nieuwe jaargang te verkrijgen.
B .Indien één van deze gevallen zich voordoet, bent u echter steeds gerechtigd uw bestelling te annuleren.

Prijsstelling. Afhalen en bezorgen.


3. A. Genoemde prijzen zijn weergegeven inclusief btw. Bestellen van de aangeboden wijnen kan per fles en doos van 6 flessen. Indien een bepaalde prijs slechts geldig is gedurende een bepaalde – korte – looptijd, zal dit altijd duidelijk kenbaar gemaakt worden bij de afbeelding van de onderhavige wijn (en ).
B. Omschrijving van alle aangeboden wijnen en producten, samen met een afbeelding daarvan, garandeert een goede en waarheidsgetrouwe weergave van het geen aangeboden wordt, zodat u zich een goede indruk kunt vormen van het gebodene.

4. Prijzen op deze website vermeld, zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten. In een dergelijk geval is enerzijds De Quinta gerechtigd de prijs aan te passen en anderzijds staat het u vrij uw bestelling te annuleren.  Afbeeldingen van etiketten kunnen wijzigen. In dergelijke gevallen zal De Quinta de website zo snel mogelijk aanpassen. Een etiketwijziging of kleine onvolkomenheid in de afbeelding is geen reden voor u om uw bestelling te annuleren.

5.A. U dient aan te geven of u de bestelling wenst af te halen of dat u de bestelling bij u thuis bezorgd wilt hebben. Doorgaans vergt afhalen of bezorgen 3 werkdagen en kan alleen op afspraak. Indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is De Quinta niet van rechtswege in verzuim.
B. De Quinta is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.  Indien u prefereert om de bestelling thuis bezorgd te krijgen, leveren wij gratis thuis vanaf een bestelgrootte van € 25,- incl. btw. Daaronder brengen wij een bijdrage in de bezorgkosten van € 7,50 in rekening.

7.A. Indien u hebt aangegeven uw bestelling bij u thuis te laten bezorgen en u niet thuis bent op het moment van aanbieden van de wijnen, zal de transporteur trachten de wijnen aan te bieden bij de buren. De leveringstermijn loopt op deze wijze vertraging op, waarvoor De Quinta niet aansprakelijk gesteld kan worden.
B. Indien u deze wijn niet binnen 5 werkdagen afhaalt, vervalt uw bestelling. In dat geval retourneren wij uw aankoopbedrag binnen  5 werkdagen onder aftrek van € 7,50 als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten van gefaalde bezorging.  

Betaaltermijnen

8.A. U dient, het totaalbedrag van uw bestelling- eventueel vermeerderd met bezorgkosten – middels betaling via Ideal aan ons te voldoen voordat de wijnen door u kunnen worden afgehaald dan wel bij u thuis worden bezorgd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds  betaald, dan stort De Quinta het reeds betaalde bedrag vinnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
B. In geval van betaling middels  een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur staat vermeld. Indien de koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan  eveneens de wettelijke rente verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden ingediend bij De Quinta. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande ( buiten ) gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper.

Privacybescherming

9. De Quinta gaat vertrouwelijk met de van u ontvangen gegevens om en zal nimmer deze aan derden ter beschikking stellen cq verkopen of anderszins voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen. De door u aan De Quinta ter beschikking gestelde adres- en contactgegevens evenwel, zullen door De Quinta gebruikt worden om u – geheel vrijblijvend – op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en aanbiedingen. Eén e-mail aan info@dequinta.nl is daartoe voldoende.

Reclame en klachten

10. A. Ten behoeve van onze afnemers heeft De Quinta het risico van breuk of diefstal tijdens transport verzekerd., waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. Reclames en klachten dienaangaande dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons gemeld te  worden.
B. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond – doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen – na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan De Quinta te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens De Quinta vervalt.
C. De koper dient De Quinta in de gelegenheid te stellen een klacht te ( doen ) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal De Quinta te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. Indien komst vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door De Quinta gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retour sturen van uw bestelling

11. A. Indien u uw bestelling of een deel daarvan- om u moverende redenen -  aan ons wilt retourneren, kunt u contact opnamen en afspraken maken over de te retourneren wijn(en). Dit dient u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling te doen.
B. Indien u verkiest de wijn(en) terug te bezorgen bij ons magazijn, zijn daaraan vanzelfsprekend geen kosten verbonden. Indien u verkiest de wijnen bij u thuis te laten ophalen, brengen wij u –middels een aparte factuur- een retournering bijdrage in rekening van € 1,- per fles met een minimum van € 17,50 en een maximum van € 45,-. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons voor de wijnen, die u aan ons retourneert, een creditnota.
C. Het is alleen mogelijk om wijn in e originele doos te retourneren. Mocht blijken dat de geretourneerde wijn bij ontvangst in ons magazijn niet in de originele doos is verpakt, dan wordt € 0,50 extra per fles in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

12.A. De Quinta is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 1. De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel De Quinta goede grond heeft te vrezen dat hij/zij in die verplichtingen zal te kort schieten. 2. Er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper in staat van faillissement is verklaard, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen de drie maanden is opgeheven.
B. De Quinta is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Quinta kan worden gevergd. Indien De Quinta overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien De Quinta overgaat tot ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan De Quinta te vergoeden.

Overmacht

13. De Quinta is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht .Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Quinta geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Quinta niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

Eigendomsoverdracht

14. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

15. Indien De Quinta aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De Quinta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Quinta is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Indien De Quinta aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van De Quinta beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van De Quinta is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De Quinta is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door berdrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Quinta of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Slotbepalingen. Bevoegde instantie

16. Op alle overeenkomsten tussen De Quinta en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van De Quinta een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Quinta, tenzij de kantonrechter bevoegd is. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.